آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حامد ملاقاسمي عطاآبادي

1382/02/01

دبستان پسرانه سما

سيدمتين رضوي

1384/02/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدمحمدحسين حجازي نسب

1382/02/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد جعفر آقاحسيني

1381/02/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين بهرامي

1381/02/01