آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

امين رضا نصرتيان

1383/10/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي حيدرپوردهاقاني

1381/10/26