آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا كيان فر

1383/01/01

دبستان دخترانه سما

بهاره كابلي

1385/01/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سعيد كاظم زاده

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين عمراني

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدعليرضا رضوي

1383/01/01

دبستان دخترانه سما

مبينا ضرغامي

1385/01/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين زينلي

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد امين ابراهيميان

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد انصاري

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حميد صدري دهاقاني

1383/01/01

دبستان پسرانه سما

محمدصادق نجفي

1385/01/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد مهدي كرمي

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حميدرضا قرباني

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ميثم خوبرويان

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين حسين زاده

1383/01/01

دبستان دخترانه سما

نيلوفر عنايتي

1385/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اسماعيل احمديان

1383/01/01

دبستان دخترانه سما

بهاره كابلي

1385/01/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سعيد دائي دهاقاني

1383/01/01