آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

غزاله رفيعي دهاقاني

1384/05/01

دبستان پسرانه سما

علي عبداللهي دهاقاني

1384/05/04

دبستان دخترانه سما

مهسا مباشري همگيني

1384/05/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي كاظمي

1381/05/08

دبستان دخترانه سما

مهسا آرمان نژاد

1385/05/06

دبستان پسرانه سما

دانيال هادي عطاآبادي

1385/05/05